Stichting Deinum/ De Rijdende Popschool in Groningen zoekt een Lid Raad van Toezicht.

Stichting Deinum/ De Rijdende Popschool is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht met ervaring op het gebied van (kunst-)educatie en/of politiek bestuur. Dit ter uitbreiding van de Raad van Toezicht.

PROFIEL
De leden van de Raad van Toezicht zijn enthousiast en hebben affiniteit met de culturele enmaatschappelijke doelstelling en functie van De Rijdende Popschool. Zij hebben ervaring alstoezichthouder en beschikken over een onafhankelijke, positief-kritische houding inoordeelsvorming, belangenafweging en besluitvorming. De leden zijn creatief en ruimdenkend;passend bij de dynamiek van de Stichting.

Wij streven naar een goede balans tussen leeftijd, geslacht, nationaliteit, ervaring en cultureleachtergrond van de individuele leden van de Raad.

Binnen de Raad van Toezicht beschikken de leden over specifieke kennis om toezicht te kunnen houden op het geheel van activiteiten van de organisatie. Dit betreft (in willekeurige volgorde):

 • Het cultureel ondernemen en/of organiseren van een artistiek gedreven, educatief programma.
 • Beoordeling van inhoudelijk plannen
 • Het financiële huishoudboekje van de stichting
 • Marketing, media en communicatie
 • Duurzaamheid
 • Juridisch (breed)

De leden beschikken over een relevant netwerk (landelijk en/of cultuur of politiek; economisch of politiek) op het gebied van hun specifieke competentie.

Bestuurlijk en/of Educatie PROFIEL (BREED)
Binnen de Raad van Toezicht is er behoefte naar een lid met het aandachtsgebied bestuurlijke zaken en/of educatie ontwikkeling met bij voorkeur een ruime, brede kennis en ervaring op in dit gebied. Het lid is in staat om de directie en de overige leden van de Raad van Toezicht te adviseren over uitdagingen in dit domein. Het lid zal zijn of haar kennis en ervaring aanwenden om te fungeren als sparringpartner voor de directie en de overige leden van de Raad van Toezicht. Binnen de raad is deze rol om toezicht te houden op de juridische basis van de Stichting en haar activiteiten.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

De Raad van Toezicht is onder andere verantwoordelijk voor:

 • Toezicht houden op de algemene gang van zaken binnen Stichting Deinum/ De Rijdende Popschool en al haar producten.
 • Het vervullen van een toetsende, bewakende en adviserende (gevraagd en ongevraagd) rol naar de algemeen directeur-bestuurder bij alle voorkomende aangelegenheden;
 • De beoordeling en goedkeuring van de ontwikkeling van de langere termijnvisie en het langere termijnbeleid, alsook het jaarplan en jaarverslag;
 • Het benoemen, beoordelen, schorsen en ontslaan van de directeur-bestuurder en het vaststellen van de profielschets, de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder;
 • De benoeming van de accountant en diens beloning op advies van de directeur-bestuurder;
 • Het optreden als ambassadeur en het representeren van de stichting in overleg met de directeur-bestuurder bij externe gelegenheden.

GOVERNANCE
Stichting Deinum/ De Rijdende Popschool werkt volgens een Raad van Toezicht-model en onderschrijft en hanteert de principes en ‘best practice’ bepalingen zoals beschreven in de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit. De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar en bestaat uit minimaal 3 leden. De werkzaamheden zijn onbezoldigd.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een termijn van vier jaar en met de mogelijkheid van maximaal 1 herbenoeming. De Raad van Toezicht wordt zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en van de directie onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Voorwaarde voor benoeming is dat de leden niet in hun functie beperkt worden door een tegenstelling of verstrengeling van belangen.

Solliciteren en praktische informatie betreffende de procedure
U kunt uw interesse kenbaar maken door uw cv en motivatiebrief te mailen naar robert@derijdendepopschool.nl

Het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van de procedure. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen Robert Bangma via robert@derijdendepopschool.nl